V košíku máte: 0 ks | Přejít na objednávku » | Registrace » | Přihlásit se »
Zboží bylo přidáno do košíku

Služby

Reklamace

1. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA


Jako záruční list k zakoupenému zboží vám slouží Faktura - daňový doklad, která bude přiložena k zasílanému zboží. Záruka na výrobek je platna od data jeho převzetí od dopravce.
Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO).
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Zásilka by měla být pojistěna.

Replica Omega Watches


2. POSTUP REKLAMACE


Při uplatňování reklamace dodržujte následující chronologický postup
Napište na info@h-parket.cz, kde uvedete typ výrobku, číslo Faktury a popis závady.
Do dvou pracovních dnů Vám budou zaslány informace o dalším postupu (adresa na kterou zboží zašlete)
Při zasílání zboží na reklamaci jej nezasílejte na dobírku, takové zásilky nebudou převzaty a vrací se zpět k odesilateli. Zásilku při odeslání na reklamaci pojistěte.

3. NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE


Prodávající si vyhrazuje právo v případě, že objednávající zboží nakoupil na IČ (nákup řídící se obchodním zákoníkem), účtovat si skutečně vynaložené a řádně doložitelné náklady na vyřízení neoprávněné reklamace.


Obchodní podmínky

1. PRODÁVAJÍCÍ
 

KONTAKTNÍ ADRESA                                                             FAKTURAČNÍ ADRESA 

H-Parket                                                                                                              H-Parket
Smrková 1819                                                                                                    Modrá 1979
25082 Úvaly                                                                                                       15500 Praha
Česká republika                                                                                                Česká republika 


 


TELEFON:                                                                                                         IČ/DIČ


Tel.:  +420 732 816 697                                                                                    IČ:   71078878
Fax.: +420 246 082 243                                                                                    DIČ: 8204070776   


Swiss Replica Watches

2. Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky.
Za závazné se považuje potvrzení telefonem, e-mailem nebo textovou zprávou, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). 

Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí prodávající
Prodávájícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

3. FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

Fakturu zasíláme společně se zásilkou
Naše vydaná faktura - daňový doklad, slouží zároveň jako hlavní záruční list


4.  STORNO OBJEDNÁVKY


Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky (osobním kontaktem, e-mailem, telefonicky, sms) jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.
V případě stornování potvrzené objednávky kdy už došlo k plnění nebo k vynaložení nákladů na straně prodávajícího je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.
Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.
Prodávající uplatní právo na úhradu škody v případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku, kdy nepřevzetím zásilky dojde k porušení kupní smlouvy, protože spotřebitel je ze strany prodávajícího automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky. V takovém případě, bude vystavena faktura k úhradě smluvní pokuty ve výši 500 Kč a zaslána elektronickou formou na mailovou adresu uvedenou v objednávce s dobou splatnosti 14 dnů. V případě nezaplacení smluvní pokuty, budeme tuto pohledávku vymáhat. Odesláním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmíkami.
Každá potvrzená objednávka je závazná dle našich obchodních podmínek.
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami
Prodávající má právo objednávku stornovat bez udání důvodu v případě, že zboží již není skladem. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb(viz. další body). V souladu se zákonem máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv nákupem IČO).
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek
Právo odstoupit od kupní smlouvy je za předpokladu, že zboží bude zcela nepoškozené a bude vráceno prodávajícímu včetně veškerého příslušenství
Kontaktujte nás (kontaktním formulářem), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, a datum nákupu.
Pokud jste již zboží obdržel(a) a převzal(a), zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt s originálním dokladem o koupi o Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 15 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu storno poplatek odpovídající stupni opotřebení objednaného zboží v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.


6. DODACÍ PODMÍNKY


Dodávky zboží (objednaného zboží) budou realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.
Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo - adresa dodání uvedená v objednávce..
Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvních partnerů.
Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník při objednávání zboží (sekce Nákupní košík).
 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA


Součastí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění v sekci nebo v písmeném provedení v sídle prodávajícího8. OCHRANA OSOBNÍCH DAT


Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout kvalitní služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu.
Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.
Zápisem do odběru newsletteru souhlasíte se zasíláním obchodních nabídek maximálně 1x měsíčně do odvolání svého souhlasu.
Vyhrazujeme si právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.


9. PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ


Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi) na základě zaslané objednávky
Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné častky je provedeno buďto dobírkou nebo bankovním převodem (zboží se stává majetkem kupujícího po uhrazení celé částky uvedené na vystavené zálohové faktuře).


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi firmou H-Parket a kupujícím.
V závislosti na změně příslušných právních norem, si prodávájící vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost firma vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách.